کارگاه فن بیان دانشجویان دانشگاههای صنعتی شریف ، تهران و امیر کبیر